ترموول,ترموکوپل انواع,انواع ترموکوپل,انواع ترموول,فروش المنت http://termovelhararat.mihanblog.com 2019-01-19T23:41:38+01:00 text/html 2012-11-24T10:50:32+01:00 termovelhararat.mihanblog.com پری سلی سنسورهایpt100,ترموکوپلk,ترموکوپل E,کوره الکتریکی,ترانسمیتر دما,فروش انواع المنت,ترموکوپل http://termovelhararat.mihanblog.com/post/1 <p class="subtitle">ترموکوپل ها</p> <div style="WIDTH: 100%; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 12px; FONT-SIZE: 4pt"></div><!-- end header --> <div style="BACKGROUND-COLOR: white"> <div class="bodyposts"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><a name="5"></a><br><br> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><font size="6">ساخت انواع ترموکوپل والمنت&nbsp; </font><br style="COLOR: rgb(0,0,102)"><br></div></div><hr style="MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 5px" color="#e8e8e8" size="1"><div class="post"><a name="3"></a> <h2 class="hl"><a href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/3"></a></h2> <div class="cnt"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#000000"><img src="http://controlpneu.persiangig.com/image/transmitters/rtd.JPG" border="0"><br></font></div><font size="2"><font color="#000000"><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)">ترموکوپل ها متداول ترین اندازه گیرهای الکتریکی دما در صنعت هستند. که بر اساس پدیده سی بک (seebeck) کار می کنند دما را به ولتاژ تبدیل می کنند. از مزایای آنها می توان به سادگی، ارزان بودن، استحکام و دوام بالا و دقت مناسب اشاره کرد. محدوده اندازه گیری دما توسط ترموکوپل ها نسبتاً وسیع بوده و در شرایط محیطی گوناگون قابل استفاده می باشند. </span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)">ترموکوپلها به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب می باشند. ولی به لحاظ رعایت مواردی در محل نصب آنها، این سرعت پاسخ دهی تا حد زیادی کاهش می یابد.</span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,204)"><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(102,102,102)"></font></font><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(102,102,102); COLOR: rgb(255,255,255)" size="2"><br><br><br style="COLOR: rgb(255,255,255)"></font><a style="COLOR: rgb(255,255,255)" href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/3">ادامه مطلب</a></div> <div class="cnt"><a href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/3">+</a><div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://uploadpa.com/beta/viewer.php?file=c1kwwz6ad23i7w3potat.jpg"><img style="max-height: 125px;" class="thumbnail" alt="c1kwwz6ad23i7w3potat.jpg" src="http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&amp;file=c1kwwz6ad23i7w3potat.jpg" height="211" width="271"></a><br> <div id="hilitecolor_rte112565"><br></div></div><font size="2"><font color="#000000"><br><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(102,102,102)">ت<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">رموکوپل ها متداول ترین اندازه گیرهای الکتریکی دما در صنعت هستند. که بر اساس پدیده سی بک (seebeck) کار می کنند دما را به ولتاژ تبدیل می کنند. از مزایای آنها می توان به سادگی، ارزان بودن، استحکام و دوام بالا و دقت مناسب اشاره کرد. محدوده اندازه گیری دما توسط ترموکوپل ها نسبتاً وسیع بوده و در شرایط محیطی گوناگون قابل استفاده می باشند. </span></span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ترموکوپلها به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب می باشند. ولی به لحاظ رعایت مواردی در محل نصب آنها، این سرعت پاسخ دهی تا حد زیادی کاهش می یابد.</span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"></font></font><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(102,102,102)" size="2"><font color="#000000"><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ترمو الکترسیته </span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">این پدیده توسط سی بک در سال 1821 کشف شد. او متوجه شد هرگاه دو انتهای دو رشته سیم غیر هم جنس را به یکدیگر وصل کرده و نقطه اتصال را حرارت دهیم در این محل یک اختلاف پتانسیل الکتریکی که به آن پتانسیل تماس یا ولتاژ سیبک می گویند به وجود می آید. در صورتی که دمای اتصالات تشکیل شده با یکدیگر متفاوت باشد جریانی در سیم ها جاری خواهد شد.</span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">در شکل 1 نمایش کلی ترموکوپل (پدیده ترموالکتریک) را ملاحظه می کنید.</span></font></font> </div></div><div class="post"> <div class="info"><a style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/2">+</a><span dir="rtl"><a onclick="javascript:window.open('/comments/?blogid=termostattehran&amp;postid=2&amp;timezone=12600','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')" href="javascript:void(0)"></a></span></div></div> <hr style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); MARGIN-TOP: 5px; MARGIN-BOTTOM: 5px" color="#e8e8e8" size="1"> <div class="sidebar"><a name="1"></a> <h2 class="hl"><a href="http://www.termostattehran.blogfa.com/post/1">انواع ترموکوپل,انواع المنت ,ساخت ترموکوپل</a></h2> <div class="cnt"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><font color="#000000"><img src="http://controlpneu.persiangig.com/image/transmitters/rtd.JPG" border="0"><br></font></div> <p><font size="2"><font color="#000000"><br><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ترموکوپل ها متداول ترین اندازه گیرهای الکتریکی دما در صنعت هستند. که بر اساس پدیده سی بک (seebeck) کار می کنند دما را به ولتاژ تبدیل می کنند. از مزایای آنها می توان به سادگی، ارزان بودن، استحکام و دوام بالا و دقت مناسب اشاره کرد. محدوده اندازه گیری دما توسط ترموکوپل ها نسبتاً وسیع بوده و در شرایط محیطی گوناگون قابل استفاده می باشند. </span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ترموکوپلها به دلیل ثابت زمانی کوچک دارای سرعت پاسخ دهی خوب می باشند. ولی به لحاظ رعایت مواردی در محل نصب آنها، این سرعت پاسخ دهی تا حد زیادی کاهش می یابد.</span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"></font></font><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(102,102,102)" size="2"><font color="#000000"><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ترمو الکترسیته </span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">این پدیده توسط سی بک در سال 1821 کشف شد. او متوجه شد هرگاه دو انتهای دو رشته سیم غیر هم جنس را به یکدیگر وصل کرده و نقطه اتصال را حرارت دهیم در این محل یک اختلاف پتانسیل الکتریکی که به آن پتانسیل تماس یا ولتاژ سیبک می گویند به وجود می آید. در صورتی که دمای اتصالات تشکیل شده با یکدیگر متفاوت باشد جریانی در سیم ها جاری خواهد شد.</span><br style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">در شکل 1 نمایش کلی ترموکوپل (پدیده ترموالکتریک) را ملاحظه می کنید.</span></font></font> </p> <p><br></p> <p>&nbsp;<span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>ترموول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلافهای ضدسایش ترموکوپل ها</strong></span></span> </p><table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/IMG_0193_455.jpg" height="311" width="388"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/images_456.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/185067_ms_457.jpg"></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/IMG_0195_458.jpg" height="311" width="362"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/CAYJGP6F_459.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/TA575_150_INT_460.jpg"></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/TA576_500_INT_461.jpg" height="281" width="447"></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/TW11_500_INT_465.jpg" height="275" width="495"></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/TW10_500_INT_466.jpg" height="292" width="490"></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr></tbody></table> <p>&nbsp;<strong>ترموول:ترموول ها با توجه به محیطی که نصب میشوداز لحاظ فشار- خورندگی وسایش- حرارت وغیره انتخاب وقابل ساخت میباشد</strong> </p><p><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>ترموکوپل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Type-G-V-T-K-Pt100</strong></span></span> </p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></td> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/TH12_500_INT_437.jpg" height="500" width="393"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/thermocouple-assembly_436.jpg"></td> <td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.technoheater.com/uploads/ph_PT100-_1_438.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/images_435.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/egt-probe-thumb_439.jpg"></td> <td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/SE011-pt100-probe_440.png"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/200982320165169236_441.jpg"></td> <td>&nbsp;</td></tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;&nbsp; <strong>ترموکوپل های سیمی:این ترموکوپل ها درانواع RTD&nbsp; Pt100-K-Gبا طولها واندازه های متفاوت قابل ساخت میباشد</strong><p style="text-align: center;"><strong><font size="3"><img src="http://axgig.com/images/41216139580012530414.jpg" height="200" width="466"></font></strong></p> <p class="text3"><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">توضیح فارسی : ساختار ترموکوپل:</span><br><strong>ترموکوپل</strong> از اتصال دو سیم با آلیاژ متفاوت ساخته شده است، در صورت حرارت دادن نقطه اتصال جوش داده شده یک اختلاف پتانسیل بر حسب میلی ولت تولید می شود که بوسیله کابلهای رابط به حرارت سنج منتقل می گردد.<br>ترموکوپل ها در انواع متفاوت تولید می شود این ترموکوپل ها در شرایط یکسان از نظر دما،ولتاژهای متفاوتی تولید می کنند به همین دلیل هر نوع ترموکوپل در محدوده خاصی از دما مورد استفاده قرار می گیرد.<br>باید توجه داشت طول عمر سیم های ترموکوپل به ضخامت آن بستگی دارد در ضمن نکته بسیار قابل اهمیت ،کیفیت جوش سیم در نقطه انتهایی ترموکوپل می باشد، که معمولا این جوش در محیط خنثی یا خلا انجام می شود.<br>ترموکوپل تیپ J به دلیل تولید ولتاژ بالا و دقت مناسب از کاربردی ترین<strong> ترموکوپل</strong> ها محسوب می باشد.باید توجه داشت در محیط های ساکن، خلا و بدون رطوبت تا حداکثر دمای 750 C کاربرد دارد و در محیط های مجاور به گازهای سولفور و مرطوب جهت جلوگیری از اکسیده شدن و شکنندگی سیم مغزی ترموکوپل در دمای کمتر از 500 C استفاده می گردد</font><br><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">انواع ترموکوپل :</span><br><br>* ترموکوپل تیپ J<br>* ترموکوپل تیپ E<br>* ترموکوپل تیپ K<br>* ترموکوپل تیپ T<br>* ترموکوپل تیپ N<br>* ترموکوپل تیپ S<br>* ترموکوپل تیپ R<br>* ترموکوپل تیپ B</font>*********************************<br><br><font size="3"><strong>ترموکوپل</strong> تیپ J به دلیل تولید ولتاژ بالا و دقت مناسب از کاربردی ترین ترموکوپل ها محسوب می باشد.باید توجه داشت در محیط های ساکن، خلا و بدون رطوبت تا حداکثر دمای 750 C کاربرد دارد و در محیط های مجاور به گازهای سولفور و مرطوب جهت جلوگیری از اکسیده شدن و شکنندگی سیم مغزی ترموکوپل در دمای کمتر از 500 C استفاده می گردد.</font></p><br></td></tr></tbody></table><p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#ff0000">ترموکوپل J :</font> این ترموکوپل از صفر تا 750 درجه سانتیگراد را اندازه گیری کرده ودر محیطهای ساکن ، خلاء و بدون رطوبت استفاده میشود .</font></font></p> <p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#ff0000">ترموکوپل K &nbsp;:</font> این ترموکوپل به دلیل ضریب اطمینان بالا و قیمت مناسب بیشترین استفاده را در صنعت دارد ، معمولاً در دمای بین 400 تا 1150 درجه سانتی گراد را اندازه گیری کرده و در شرایط حضور گازهای سولفور ، احیایی و اکسیدی کاربرد دارد .</font></font></p> <p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#ff0000">ترموکوپل S &nbsp;:</font> این ترموکوپل از قدیمیترین انواع PT-Rh &nbsp;است وجهت اندازه گیری از صفر مطلق تا 1150 درجه سانتی گراد کاربرد دارد .</font></font></p> <p dir="rtl"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#ff0000">ترموکوپل R &nbsp;:</font> این ترموکوپل در محیطهای خنثی و اکسیدی و در دمای بالای 1400 تا 1550 درجه سانتیگراد کاربرد دارد . </font></font></p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font color="#ff0000">ترموکوپل B &nbsp;:</font> این ترموکوپل بالاترین نقطه ذوب ، دوام و استحکام را نسبت به دیگر PT- Rh &nbsp;ها به دلیل مقدار بیشتر رودیوم در ساختار دارا میباشد و در محیطهای خنثی ، اکسیدی و احیایی تا دمای 1700 درجه سانتی گراد استفاده میشود.&nbsp; <br></font></font> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p>&nbsp;<font face="arial, helvetica, sans-serif"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="3"><font size="5"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ترموکوپل میله ای</font> :</font>&nbsp;این </font></font></font></p> <p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><font size="3">نوع <strong>ترموکوپل </strong>بیشتر مورد مصرف&nbsp; </font></font></font></p><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"> <p><font size="3">کارخانجات سیمان و کاشی سازی&nbsp; می باشند و&nbsp;در type&nbsp;K-J-V-E-T-R-S-PT100 می باشند &nbsp;.</font></p> <p><font size="3">انتخاب انواع اتصال : <strong>ترموکوپل های غلافدار</strong> در سه نوع اتصال ساخته می شوند&nbsp; : دارای اتصال به بدنه ، فاقد اتصال به بدنه یا خارج از بدنه .</font></p> <p><font size="3">لازم به ذکر است استیل کروم نیکل 7030 مقاوم در برابر خورندگی- ضدسایش- تحمل توان حرارتی تا 1700درجه سانتی گراد با فرمول اختصاصی&nbsp; خاص</font></p> <p align="center"><img src="http://axgig.com/images/70345711094284250971.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p></font></font> <p><br></p> <div class="entry-content"><ul><li> <br></li><li> <div style="text-align: right;"><strong>تولید کننده ترموکوپل(سنسور حرارتی</strong>)pt100-types j-types k</div> </li><li> <div style="text-align: right;">توزیع ترموستات در مارکهای داخلی و خارجی</div> </li><li> <div style="text-align: right;">تولیدات: المنت میله ای،المنت کمربندی،المنت فشنگی</div> </li><li> <div style="text-align: right;">سیم های رابط <strong>ترموکوپل </strong>تیپهای گوناگون</div> </li><li> <div style="text-align: right;">عایق های نسوز و الیاف حرارتی</div> </li><li style="text-align: right;"> <div>انواع کابل های فلکسیبل و قابل انعطاف- کابل های شیلد دار</div></li></ul>انواع ترموول(میله ای،فلنچی و سرامیکی)</div> <div style="float: left;" align="center"><img src="http://www.istgah.com/images/2011/06/29/837107_xlmyuk_m.jpg" border="0"> </div>فروشنده انواع <font class="searchword">ترموکوپل</font> ، المنت ، سنسور ،<br>المنت <font class="searchword">ترموکوپل</font> element termocuple<br><br>المنت ( تولیدات : المنت میله ای المنت کمربندی المنت فشنگی (<br><br><font class="searchword">ترموکوپل</font> (سنسور حرارتی) در تیپهای : k <font class="searchword">ترموکوپل</font> ، <font class="searchword">ترموکوپل</font> نوع J ، <font class="searchword">ترموکوپل</font> نوع K ، <font class="searchword">ترموکوپل</font> R ، <font class="searchword">ترموکوپل</font> S<br><br>کوره الکتریکی در توانهای مختلف و سایز های گوناگون<br><br>عایق های نسوز و الیاف های حرارتی<br><br>سیم های رابط ترمو کوپل (تیپهای گوناگون(<br><br><font class="searchword">ترموکوپل</font><br>-<br>کوره<br>-<br>سنسور<br>-<br>المنت<br>-<br>سنسور الکتریکی<br>-<br> <p><font class="searchword">ترموکوپل</font> pt100&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="5"> فرشاد</font><font style="color: rgb(255, 255, 0);"><br></font></p> <p style="text-align: center; color: rgb(255, 255, 0);"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0);" size="5">تماس:09122907935</font></p> <p style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 0);" size="5">02133957966-33957825</font></p><p style="text-align: center;">&nbsp; </p><table border="0"><tbody><tr><td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/H07_449.gif"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/H12_450.gif"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/H13_451.gif">&nbsp;<strong>کابلهای جبران کننده ترموکوپل</strong></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp; <p align="right"><strong>درک مفهوم کابلهای جبران کننده ویا کابل ترموکوپل بستگی به درک تعریف ترموکوپل و نقطه سرد ونقطه گرم آن دارد.با توجه به تعریف ترموکوپل که قبلآ به آن اشاره کردیم و میدانیم که دمای اندازه گیری شده توسط ترموکوپل عبارت است از اختلاف دمای مابین نقطه سرد و نقطه گرم .بنا بر این اگر در نقطه گرم یا همان نقطه اتصال دو فلز غیر همنام 1000 درجه سانتیگراد ودر نقطه سرد 20 درجه سانتیگراد داشته باشیم اندیکاتور ما بدون شک مقدار 980 درجه سانتیگراد را به ما نشان خواهد داد. بنا براین برای هرچه دقت در دمای نشانگر باید فاصله از مرکز دما بیشتر گردد وچون قیمت المان های اصلی ترموکوپلها نسبتآ گران میباشد ساختن یک ترموکوپل گاهی اوقات تا دهها متر طول نه ازنظر فنی مقدور میباشد ونه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه&nbsp;است دراین زمینه کابلهای جبران کننده ها از محل حرارت ونقطه سرد ترموکوپل که با آلیاژهای ویژه ای همگون با نوع ترموکوپل ساخته شده اند تا محل اندیکاتورامتداد یافته وجبران ترموکوپل مینمایند.به عنوان مثال ترموکوپل ها پلاتین رودیوم که از دو عنصر فوق العاده گران قیمت ساخته میشود برای کابل رابط میتوان از یک رشته مس خالص ورشته دیگر مس با 4الی 6 درصد نیکل استفاده نمود ونیز با توجه به گران بودن نیکل کروم برای کابل جبران کننده در ترموکوپل های نیکل کرم کابل رابط ترموکوپل را در مواردیکه نقطه اتصال تا اندیکاتور طولانی باشد از آلیاژهای کنستانتان استفاده میشود. یکی از مشخصه های مهم این کابلها رنگ بندی استاندارد جهانی است که برای تیپ های مختلف ترموکوپل تعریف شده</strong></p> </td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><br></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/176_377.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/01_379.jpg"></td> <td>&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>المنت سرامیکی</strong></span></span></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p><span style="font-family: arial black,avant garde;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>المنت میله ای</strong></span></span></p> <p><img src="http://www.technoheater.com/uploads/image_358.jpg" height="270" width="313"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/189_278.jpg" height="184" width="271"></p> <table style="width: 743px;" border="0"><tbody><tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>المنت فلنج داربرای گرم کردن سیالات-المنت فین دار- المنت مهره دار</strong></span></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/111_384.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/43_383.jpg"></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/103_382.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/21_275.jpg"></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <p><strong>المنت میله ای:این نوع المنت ها از سایز 300mm الی 500mm درقطر&nbsp;6mm الی20mm درولتاژ وتوانهای مختلف قابل ساخت میباشد</strong></p> <p><strong><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>المنت تسمه ای</strong></span></span></strong></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/04_270.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/05_352.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/177_388.jpg"></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/06_390.jpg"><img src="http://www.technoheater.com/uploads/07_389.jpg"></td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <p>&nbsp;<strong> المنت های تسمه ای : این المنتها که کمربندی نیزنامیده می شوند با روکش استیل والکتروگالوانیزه درانواع ساده-پیچدار-قابدار-سیم دار و تخت&nbsp;قابل ساخت میباشد</strong></p> <p><strong>&nbsp;موارداستفاده: انتقال حرارت از طریق تماس ومخصوص سیلندرهای تزریق درصنایع پلاستیک و وکیوم وغیره میباشد</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong><strong>المنت های ضداسید :مخصوص گرم کردن وانهای آبکاری میباشد که در طولها وقطرهای&nbsp;مختلف وولتاژ وتوانهای گوناگون بنا برنیاز ارائه میگردد .</strong></strong></p> <p><strong>&nbsp; این نوع المنتها دارای سه مدل شیشه ای (پیرکس وکوارتز) استیل وتیتانیوم بوده که با توجه به نوع مواد اسیدی وانها انتخاب می شود</strong></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 11pt;"><strong>المنت های </strong><strong>میله ای </strong><strong>سیلیکون کارباید</strong> </span><span style="font-size: 18pt;">SIC</span>: <span style="font-size: 11pt;">ساخته شده از دی اکسید سیلیسیوم که درهنگام ساخت لایه ای از این عنصر مرکب سطح <strong>المنت</strong><strong> </strong>را فراگرفته و مانع اکسید شدن می شود و بین رنج حرارتی 1400تا1800درجه سانتیگراد در سایزها و اشکال گوناگون قادر به کار می باشند .</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-size: 12pt;"><strong>موارد مصرف</strong> <strong>المنت سیلیکون کارباید</strong> </span><strong><span style="font-size: 14pt;">SIC</span></strong>: <span style="font-size: 11pt;">صنایع شیشه - سرامیک - صنایع الکترونیک کریستالی - ساخت مگنت ها - آزمایشگاهها - پروژه های تحقیقاتی ، دانشگاه ها و کوره های حرارتی</span></p> <p><span style="font-size: 11pt;">تعمیرانواع کوره های دمای بالا تا 1800درجه وکوره های آزمایشگاهی</span></p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.technoheater.com/uploads/wire-&amp;-cable_330.jpg"></td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td> <p><strong>&nbsp; سیمهای نسوز:سیمهای نسوز دوروکش که دارای&nbsp;یک روکش سیلیکون ویک روکش ابریشمی است وسیمهای یک روکش فقط&nbsp; دارای روکش سیلیکون&nbsp; میباشد&nbsp; </strong></p> <p>المنت فشنگی فابریک آلمان - فرانسه - تایوان ( وات 50 الی 3000)از نوع استیل و قطر 4mm تا قطر 20 mm طول 2.5cm تا طول 70 cm مخصوص دستگاههای بسته بندی و قالبهای پت - صنایع پلاستیک - سیستمهای هاترانر - تجهیزات پزشکی ء سطح المنتها به ما اجازه می دهد که در شرایط فشرده حتی به دمایی بالغ بر 700درجه سانتیگراد برسیم . <br>ساختار المنتهای فشنگی ( کاتریج ) ساختار المنت فوق به این شکل است که سیم کروم نیکل پیچیده شده در اکسید منیزیم در جای ویژه خود و در لایه ای بین وایر و سطح بیرونی فشرده شده است . به علت تمرکز سیم در مرکز هیالمنت فشنگی فابریک آلمان - فرانسه - تایوان ( وات 50 الی 3000)از نوع استیل و قطر 4mm تا قطر 20 mm طول 2.5cm تا طول 70 cm مخصوص دستگاههای بسته بندی و قالبهای پت - صنایع پلاستیک - سیستمهای هاترانر - تجهیزات پزشکی ء سطح المنتها به ما اجازه می دهد که در شرایط فشرده حتی به دمایی بالغ بر 700درجه سانتیگراد برسیم . <br>ساختار المنتهای فشنگی ( کاتریج ) ساختار المنت فوق به این شکل است که سیم کروم نیکل پیچیده شده در اکسید منیزیم در جای ویژه خود و در لایه ای بین وایر و سطح بیرونی فشرده شده است . به علت تمرکز سیم در مرکز هیتر مقاومت گرمایی در مقایسه با سایر المنتها پایین تر است . <br>مزایای استفاده :<br>عملکرد مطلوب در فضای فشرده وجوه رده متنوع در سایز و شکل . توزیع قدرت منحصر به فرد و قابلیت کنترل توسط ترموکوپل های مختلف .تر مقاومت گرمایی در مقایسه با سایر المنتها پایین تر است . <br>مزایای استفاده :<br>عملکرد مطلوب در فضای فشرده وجوه رده متنوع در سایز و شکل . توزیع قدرت منحصر به فرد و قابلیت</p> <p>کنترل توسط ترموکوپل های مختلف .</p> <p>&nbsp; </p> <h2 class="hl"><a href="http://termostattehran.blogfa.com/post/9">ساخت انواع ترموکوپل</a></h2> <div id="productType"><span style="font-size: small;">ترموکوپل تیپ K</span></div> <div id="productDescription"> <p>ترموکوپل تیپ K از پر مصرف ترین ترموکوپلها در صنایع مختلف و استفاده های غیر صنعتی است . از نمونه های سیمی ترموکوپل K با حداقل قیمت و تا نمونه های صنعتی با رنج تا 1200 درجه و پورتکشن تیوب اینکونل رنج وسیعی است که میتوان با این تیپ ترموکوپل پوشش داد .در بیشتر دستگاههای اندازه گیری پرتابل دما نیز از این تایپ ترموکوپل بیشتر استفاده میکنند .برای ساخت ترموکوپل تایپ K بایستی در نمونه های سیمی طول سیم و شکل اتصال سر ترموکوپل مشخص گردد . در نمونه های صنعتی ترموکوپل تیپ K بایستی علاوه بر مشخص کردن شکل ظاهری از نظر قطر ایمرشن یا آتش خور و طول آن بایستی نحوه اتصال ، نوع ترمینال هد یا کانکشن خروجی و درصورت نیاز نوع ترانسمیتر و از همه مهمتر رنج کاری ترموکوپل مشخص گردد .</p> </div> <div id="productProperty"> <ul><li style="text-align: justify;">ترموکوپل فلنج دار یا دنده ای</li><li style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"></span><br></li><li>جنس غلاف ترموکوپل</li></ul> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></p> <ul><li style="text-align: justify;">تحمل دمائی ترموکوپل</li></ul></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p>&nbsp;</p></div><hr style="MARGIN-TOP: 3px; MARGIN-BOTTOM: 3px" color="#e8e8e8" size="1"><div align="center"><a style="BORDER-BOTTOM: #ff9955 1px solid; BORDER-LEFT: #ff9955 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #ff6600; FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #ffffff; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-TOP: #ff9955 1px solid; BORDER-RIGHT: #ff9955 1px solid; TEXT-DECORATION: none" href="http://www.termostattehran.blogfa.com/rss">&nbsp;RSS&nbsp;</a> <span style="FONT-SIZE: 7pt" color="#808080">POWERED BY<br><a style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 9pt" href="http://www.blogfa.com/">BLOGFA.COM</a> </span></div><br> </div></div><!-- end sidebar --></div> <div style="CLEAR: both">&nbsp;</div>